ÇELTİK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

Rıdvan Kızılkaya, Sevinç Arcak, Ayhan Horuz, Ayten Karaca

Abstract


Bu çalışma, Bafra Ovasında yoğun bir şekilde çeltik tarımı yapılan Üçpınar, Harız, Doğancı, Kaygusuz, Emenli,Sarıköy ve Gelemenağrı köylerinden alınan toprakların enzim aktiviteleri üzerine toprak özelliklerinin etkisinibelirlemek amacıyla yapılmıştır. Alınan toprak örneklerinde üreaz, fosfataz, β-glikosidaz ve katalaz enzimaktiviteleri üzerine toprak özelliklerinin etkileri ortaya konulmuştur. Toprakların Üreaz enzim aktivitesi 24.12ile 39.03 mg N 100 g kuru top-1 arasında değişmektedir. Üreaz enzim aktivitesi ile toprakların organik madde(r = 0.89**), ekstrakte edilebilir Mn (r = 0.74*), değişebilir K (r = 0.73*) ve total P (r = 0.81*) kapsamlarıarasında pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Toprakların Asit fosfataz enzim aktivitesi 3.00 ile 17.44 mg fenol 100gkuru top-1 arasında, alkali fosfataz aktivitesi ise 12.00 ile 25.53 mg fenol 100 g kuru top-1 arasındadeğişmektedir. Asit fosfataz enzim aktivitesi üzerine, değişebilir Mg (r = 0.71*) ve ekstrakte edilebilir Cu (r= 0.74*)’ın pozitif yönde; Alkali fosfataz enzim aktivitesi üzerine ise pH (r = 0.73*), değişebilir Ca (0.74*),değişebilir Mg (r = 0.71*), total değişebilir bazik katyonlar (r = 0.79*) ve ekstrakte edilebilir Cu (r= 0.70*)’ın pozitif yönde, total P (r = - 0.84**)’un negatif yönde etki ettiği tesbit edilmiştir. β-glikosidaz enzimaktivitesi 1.12 ile 3.64 mg salingen 100 g kuru top-1 arasında değişmekte olup, β-glikosidaz enzim aktivitesiüzerine toprakların ekstrakte edilebilir Zn kapsamları (r = - 0.97**) negatif yönde, total değişebilir asidikkatyonların (r = 0.70*) ise pozitif yönde etki ettiği saptanmıştır. Toprakların Katalaz enzim aktivitesi 5.25 ile9.00 mg O2 5 g kuru top-1 arasında değişmekte olup, katalaz enzim aktivitesi ile toprakların kum (r = - 0.92**)ve ekstrakte edilebilir Fe kapsamları (r = - 0.85**) arasında negatif, kil (r = 0.82*) ve tuz (r = 0.83**)kapsamları arasında ise pozitif ilişkiler bulunduğu belirlenmiţtir.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.